اخلاق بردگی و اخلاق اربابی چیست

اخلاق بردگی و اخلاق اربابی چیست

چه اخلاقی داریم؟ اخلاق بردگی یا اخلاق اربابی؟ اخلاق بردگی یعنی همین چیزی که بیشتر مردم بهش اعتقاد دارند ؛ اخلاقی که می‌گوید در مهمانی‌ها و جمع فامیل لبخند بزن و خوش رو باش ، اگر عصبانی می‌شوی، خودتو نگه دار و فریاد نزن، وقتی دختر خالت بچه‌دار می‌شود برایش کادو ببر، وقتی دوستت ازدواج می‌کند بهش تبریک بگو، وقتی از همکارت خوشت نمی‌آید، این را مستقیم بهش نگو که باهاش حال نمی کنی ، برای این که دوستت، همسرت، برادرت ناراحت نشوند خودت را، عقاید و احساساتت را سانسور…

ادامه مطلب